Εισαγωγή στο NetBox

Το έργο NetBox είναι μια κοινοτική πρωτοβουλία για τη Διά βίου μάθηση που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης. Το έργο NetBox σκοπεύει να αναπτύξει για πρώτη φορά ένα κοινωνικό δίκτυο σε αγροτικές κοινότητες. Αυτό το κοινωνικό δίκτυο θα εστιάζει στον εντοπισμό όλων των εκπαιδευτικών προσόντων και αναγκών σε αυτές τις κοινότητες, προκειμένου να οικοδομηθούν νέες συνεργασίες μάθησης για τη δημιουργία εκπαιδευτικών πηγών που σχετίζονται με τις ανάγκες των κατοίκων της κάθε κοινότητας. To NetBox προσφέρει μια νέα και συναρπαστική προσέγγιση για τη διευκόλυνση των ευκαιριών μάθησης και δικτύωσης μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων στις αγροτικές περιοχές. Οι εταίροι του έργου χρησιμοποιούν βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης, σχεδιασμό κοινωνικών δικτύων, και ένα μείγμα από τις προσεγγίσεις Asset Based Community Development (ABCD) και Needs Based Community Development (NBCD) για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του έργου.

Σκοπός του έργου NetBox είναι «να εφαρμόσει πιλοτικά και να επικυρώσει ένα μοντέλο εκπαιδευτικής αυτάρκειας των αγροτικών κοινοτήτων, όπου οι δέκτες των εκπαιδευτικών υπηρεσιών μπορούν να γίνουν παραγωγοί εκπαιδευτικών υπηρεσιών και περιεχομένου».

 

Οι στόχοι του έργου είναι:

  1. 1. Να αναπτύξει ένα νέο μοντέλο για τη Δια βίου μάθηση σε μικρές αγροτικές κοινότητες, το οποίο θα αυξήσει σημαντικά το εύρος και τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών πηγών και

  2. 2. Να δημιουργήσει μια δυνατότερη αίσθηση της κοινότητας, να εμπλέξει κατοίκους της περιοχής, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και παροχείς υπηρεσιών για την προώθηση ενός κοινού συνόλου μαθησιακών στόχων

  3. 3. Να ενθαρρύνει την ανάπτυξη πολλών τύπων μάθησης στην κοινότητα, ανταλλαγή προσόντων, δεξιοτήτων και γνώσεων

  4. 4. Να ενεργοποιήσει την ανάπτυξη νέων συνεργασιών μάθησης σε επίπεδο κοινότητας οι οποίες θα διευκολυνθούν μέσω προσβάσιμων και εύκολων στη χρήση εργαλείων τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ)

  5. 5. Να προωθήσει τη διαπολιτισμική επίγνωση, εντός των έξι ευρωπαϊκών κοινοτήτων όπου γίνεται η πιλοτική εφαρμογή μέσω της διαδικτυακής διασύνδεσης τους μέσα από κοινωνικά δίκτυα